Poslovanje

Poslovna strategija i planovi

Primarni cilj kompanije će biti fokusiran na istraživanju mineralnih resursa koji imaju mogući potencijal za rast kompanije, a u korist dioničara. Da bi se to postiglo, izrađeni su i budžetirani istraživački programi, koji uključuju, ali nisu ograničeni na, bušenje i ispitivanje, modeliranje resursa, metalurško ispitivanje i potencijalne studije o rudarstvu, kao i administraciju istražnih polja, opću upravu i geološke usluge za projekte Veovača i Rupice i ostala potencijalna nalazišta.

Rezultati programa istraživanja utvrdit će ekonomsku opravdanost i mogući vremenski rok za početak daljnjeg rada, uključujući idejne studije i mogući razvoj na projektima. Programi istraživanja i proračuni troškova navedeni u IZVJEŠTAJIMA NEOVISNIH GEOLOGA podložni su kontinuiranim promjenama i ovise o okolnostima kompanije i tržišta, rezultatima i drugim mogućnostima. Kao posljedica takvih promjena ili novih prilika koje će nastati, rashodi se mogu preraspodijeliti, ali uvijek će imati prioritet u skladu sa geološkim vrijednostima i drugim poslovnim odlukama vezanim za djelatnosti kompanije.